و در ادامه، میزان رضایت خود را از هربخش ذکر شده بین امتیاز 5 الی 20 مشخص نمایید.
درصورت بله نام ساز را ذکر نمایید.

باتشکر از اینکه با حضور سبز و نظرات خود به پیشرفت مجموعه موسیقی هارمونی یاری می رسانید.

توجه: اطلاعات شخصی شما صرفا توسط مدیریت مجموعه مورد تحلیل و بررسی قرارخواهد گرفت و منتشرنخواهد شد.